Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı çıkarmaktadır.

Dergi Türkçe, İngilizce veya Rusça dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi açık-erişimli (open access) bir dergidir ve tüm makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ORGAN BAĞIŞI TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Alptürk AKÇÖLTEKİN

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin organ bağışına yönelik tutumlarını incelemektir. Betimsel bir niteliğe sahip olan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla Ardahan ilinde görev yapan 93 sınıf öğretmenine, bir grup demografik sorular ile birlikte organ bağışı tutum ölçeği uygulanmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin organ bağışı hakkında olumlu bir tutuma sahip oldukları sonucu elde edilmiştir. Öğretmenlerin organ bağışına yönelik tutumlarının demografik değişkenler açısından değişimi incelendiğinde ise, öğretmenlerin cinsiyet ve ailelerinin yaşadığı yer değişkenleri ile organ bağışı tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucu elde edilirken, yaş, hizmet yılı ve bilgi edinme kaynağı değişkenleri ile organ bağışı tutumları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yaşları ile organ bağışı tutumları arasında bulunduğu tespit edilen istatistiki farkın ise 25 yaş altı öğretmenler ile 26-35 yaş aralığında yer alan öğretmenlerden kaynaklandığı, hizmet yılı değişkeni ile organ bağışı arasında bulunduğu tespit edilen istatistiki farkın ise 1 yılın altında ve 6-10 arasında hizmet süresine sahip öğretmenlerden kaynaklandığı, bilgi edinme kaynağı ile organ bağışı arasında bulunduğu tespit edilen istatistiki farkın ise yazılı basın ve görsel medyayı takip eden öğretmenlerden kaynaklandığı sonucu elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre, öğretmenlerin yaşları ile hizmet yılına ait verilerin birbirini destekler nitelikte olduğu ve öğretmenlerin organ bağışı konusunda olumlu tutum sergilemelerinde kitle iletişim araçlarından görsel medya ve yazılı basının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar sözcükler: Organ bağışı, Sınıf öğretmeni, Biyoloji Eğitimi

Please publish modules in offcanvas position.


Creative Commons Lisansı