TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE HALKBİLİMİ BÖLÜMLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

Uğur DURMAZ

Bilinen insanlık tarihi yazının icadıyla beraber günümüze kadar gelen süreç içerisinde değerlendirilen uzun ve büyük bir alanı kapsamaktadır. Bu alan içerisinde pek çok farklı unsur bu tarihi yapıyı şekillendirmek için çeşitli etkiler yapmıştır. Günümüzde sosyal bilimler olarak bilinen ve içerisinde kültür, dil, edebiyat, sanat, siyaset, felsefe gibi birçok yapıyı barındıran alanın da temel inceleme insanlık tarihidir. Bu yönden bakıldığında toplumların gelişmesine yardımcı olan bu unsurların detaylı şekilde irdelenmesi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Üniversiteler de bu çalışmaların daha sistemli halde ilerlemesi ve yeni bireyler yetiştirilmesi konusunda önemli bir kurumdur. Halkbilimi alanının tarihi yapısına bakıldığında ise on dokuzuncu yüzyıldan itibaren sistemli bir ilerleyişe girdiği düşüncesi hâkimdir. Bu yönden bakıldığında genç bir bilim dalı olarak sayılabilen halkbiliminin, Türkiye üniversitelerindeki geçmişini, bugünkü durumunu ve geleceğini incelemek hem halkbilimi alanının hem de üniversitelerin sosyal bilimlerle olan ilişkisini görmek bakımından faydalı olacaktır. Güncel olarak Türkiye’de yeni yeni bölüm haline gelen bu alan ı n ilk defa ayr ı bir dal ya da kürsü olarak üniversitelerde varlığı ise yarım asırlık bir süreci içermektedir. Bu yazıda da hem bu süreç nasıl ilerlemiştir hem de gelecekte ne gibi bir durum oluşabilir sorularından hareketle bir inceleme yapılacaktır. Türkiye üniversitelerinde Halkbilimi/Türk Halkbilimi bölümlerinin durumu tartışılacak ve halkbiliminin bundan nasıl etkilendiği, geleceğe dair ne gibi yeniliklerin yapılabileceği gibi sorusuna cevap aranacaktır.

Anahtar Kelimeler: Halkbilimi, Üniversite, Türk Dili Ve Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türkiye