Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı çıkarmaktadır.

Dergi Türkçe, İngilizce veya Rusça dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi açık-erişimli (open access) bir dergidir ve tüm makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

BARTIN’DA KENTLEŞME VE BARTINLILARIN KENTLEŞMEYE DAİR DÜŞÜNCELERİ

Berna FİLDİŞ

Alkan ÜSTÜN

Sinem YOKUŞOĞLU

Türkiye’de kentleşme süreci, 1950’lerden günümüze kırsalın çözülmesi ve sanayileşme başta olmak üzere pek çok faktörün belirleyiciliğinde hızlanıp genişleyerek devam etmektedir. Devlet ya da vakıf üniversitelerinin açılması da 2000’li yıllardan itibaren kentleşmeyi hızlandıran faktörler arasındadır. Kentleşme, ekonomik ve toplumsal yapıda önemli değişikliklerin meydana geldiği bir süreçtir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde, özelde de Türkiye’de ön plana çıkan, daha çok nüfus artışıdır. Pek çok kentte bu artış gözlenmektedir. Nüfusunun yarısından fazlası kırsalda ikamet etmesine karşın, Bartın da merkezinde yaşanan hızlı nüfus artışıyla kentleşmenin gözlendiği yerleşim yerlerinden biridir. Bu bağlamda araştırma, 2008 yılında Bartın Üniversitesi’nin kurulmasıyla yaşanan kentleşmeye ve kentleşmenin ortaya çıkardığı sonuçlara odaklanmıştır. Özellikle kent merkezindeki büyümenin farklı boyutlarını ve büyümeden doğrudan etkilenen mahalleler ve köylerdeki yerel halkın düşüncelerini ortaya koymak, araştırmanın ana amacıdır. Bartın’daki kentleşmenin daha önce bu açılardan ele alınmamış olması, çalışmanın ilgili literatürde bir boşluğu doldurduğuna ve araştırmayı önemli hale getirdiğine olan inancı arttırmaktadır. Çalışmada temel olarak nicel yöntem benimsenmiştir. Veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Kapalı uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış bir soru formu oluşturulmuştur. Bu formla yüz yüze ve çevrimiçi olarak 400 kişilik bir örnekleme ulaşılmıştır. Ardından elde edilen veri, betimsel istatistik aracılığıyla çözümlenerek tablolara aktarılmıştır. Böylelikle Bartın’da gözlenen kentleşmeye ilişkin genel bir çerçeve ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Bartın, üniversite, nüfus, yerel halk.

Please publish modules in offcanvas position.


Creative Commons Lisansı