BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Alptürk AKÇÖLTEKİN

İlim SARIKAYA

Ali Osman ENGİN

Selin AKÇÖLTEKİN

Bu araştırmanın amacı Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlilik düzeylerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 94 Beden Eğitimi spor yüksekokulu öğrencisine “Öğretmen Öz Yeterlilik Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçek, “Öğrenci katılımına yönelik öz yeterlilik”, “Öğretim stratejilerine yönelik öz yeterlilik” ve “Sınıf yönetimine yönelik öz yeterlilik” olmak üzere 3 boyutlu bir yapıdadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik olan aritmetik ortalama ve standart sapma istatistikleri kullanılmıştır. Her bir faktörde yer alan ifadelere öğrencilerin verdikleri cevaplara ait istatistiki değerler incelendiğinde, öğretmen adaylarının derse az ilgi gösteren öğrencilerin derse katılımını arttırma noktasında, yetenekli öğrencilere uygun öğrenme ortamlarını sunma konusunda ve son olarak ise sınıf ortamını olumsuz yönde etkileyebilecek davranışları kontrol altına alma konusunda çok yüksek bir öz yeterliliğe sahip oldukları sonucu elde edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının öz yeterlilik düzeylerinin en düşük olduğu noktalar incelendiğinde ise, çalışması zor öğrencilerle ilgilenme konusunda, farklı değerlendirme tekniklerini kullanma noktasında ve son olarak sınıf içerisinde oluşabilecek farklı öğrenci gruplarına uygun sınıf yönetim sistemini geliştirme ve uygulama konusunda düşük öz yeterliliğe sahip oldukları sonucu elde edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında, yetiştirilen beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin öncelikle çalışılma güçlüğü çeken öğrencilere uygun öğrenme ortamını sunabilme konundaki yetkinlikleri geliştirilmeli, buna ek olarak farklı ölçme değerlendirme tekniklerini kullanma noktasında ve sınıfta oluşabilecek farklı öğrenci gruplarıyla uygun öğrenme ortamını sağlayabilmek için uygun sınıf yönetimi yöntemlerini kullanma konularında iyi yetiştirilmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmen Adayı, Öz Yeterlilik, Öğrenci Katılımı, Öğretim Stratejisi, Sınıf Yönetimi