MODERN ÇAĞIN HASTALIĞI: YABANCILAŞMA VE AHLAKİ BÜTÜNLÜK İLİŞKİSİ

Sevra FIRINCIOĞULLARI

Bu çalışmanın amacı modern çağda artan yabancılaşma olgusu ile ahlaki bütünlük arasındaki bağa vurgu yapmaktır. İnterdisipliner temelde birbirini doğrulayan farklı alanlardan yapılmış okumalar ışığında modern çağın en büyük probleminin ahlaki gerilikle ilgisine değinilmiştir. Bu çerçevede bir çok sosyal problemin ortaya çıkışına neden olan yabancılaşma gerçekliğinin nedenleri kadar bu gerçekliğin çözümünün imkanı da aynı perspektiften tartışılmıştır. İnsanın kendini gerçekleştirme ve tamamlama potansiyeli ile bunun ahlaki bütünlük ve yabancılaşmayla ilgisi bu çerçevede ortaya konmuştur. Bu tartışmalar ışığında yabancılaşmayı en aza indirecek ahlaki bütünlüğün önemine değinilmiştir. İnsanın kendini gerçekleştirmesi gerektiği dolayısıyla içindeki ahlaki mirasla davranmaya yönelmesinin yabancılaşmayı ortadan kaldıracak en büyük etken olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ahlak, Yabancılaşma, Modernizm, Kendini Gerçekleştirme