GELENEKSEL MEDYADA TEMSİL SORUNU: ALTERNATİF BİR MECRA OLARAK YENİ MEDYA

Hıdır POLAT

Geleneksel medya olarak anılan radyo, televizyon, gazete, dergi gibi kitle iletişim araçları tek yönlü bir iletişim yapısına sahiptir. Geleneksel medyanın bu özelliği iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler neticesinde dönüşüme uğramıştır. Cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler, dijital oyunlar, sosyal ağlar vb. araçların ve web 2.0 temelli internet uygulamalarının genel adı olarak tanımlanan yeni medya, geleneksel medyanın iletişim karakteristiğini etkileyerek iletişimi çift yönlü bir boyuta taşımıştır. Eş zamansızlık özelliği ile kullanıcıların zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın iletişim başlatmalarına ve sürdürmelerine imkân sağlamıştır. Böylelikle geleneksel medya karşısında pasif izleyiciler olarak tanımlanan bireyler ve topluluklar, yeni medya ile birlikte aktif kullanıcı statüsüne geçiş yapmıştır. Stuart Hall, temsilin anlamın inşacısı olduğunu belirtmektedir. Temsil olaylar sonrasında ortaya çıkan bir kavram değil, aksine olayın kurucu öğesidir. Bu sebeple medyada ele alınan olayların, kişilerin kendilerine yer bulmaları ve gerçeklikleri bağlamında sunulmaları oldukça önemlidir. Fakat geleneksel medyanın editoryal iletişim biçimi bu önemli hususu tartışmalı hale getirmiştir. Kullanıcıların içerik oluşturmalarına, zenginleştirmelerine ve içerikleri ile etkileşim kurmalarına olanak sağlayan yeni medya, daha demokratik bir ortamın inşasına katkı sağlamakla beraber, medyadaki temsil tartışmalarına da yeni bir soluk kazandırmıştır. Çalışma, geleneksel medyanın bir temsil problemi olduğu ve bu noktada yeni medyanın alternatif bir mecra olarak kullanılabileceği varsayımı üzerine inşa edilmiştir. Çalışmanın amacı, geleneksel medyadaki temsil sürecini literatür üzerinden inceleyerek, yeni medyanın bu kapsamında nasıl kullanılabileceğini tartışmaktır. Çalışma içerisinde herhangi bir din, dil, ırk ve kültür ele alınmamıştır. Stuart Hall tarafından ortaya atılan “temsil kuramı”ndan hareketle bireylerin ya da toplulukların geleneksel medyada temsil edilme durumları üzerine bir literatür taraması yapılmıştır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası literatürde yer alan 20 çalışma incelenmiştir. Araştırma neticesinde geleneksel medyanın bir temsil sorunu olduğuna ulaşılmış ve yeni medyanın bu sorunun çözümünde alternatif bir mecra olarak kullanılabileceği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeni medya, Geleneksel medya, Temsil kuramı.