21. YÜZYILIN BAŞINDA RUS DİLİNDE CANLILIK-CANSIZLIK FONKSİYONEL-SEMANTİK ALANI İNCELEMESİNİN FELSEFİ VE METODOLOJİK GEREKÇELERİ

Reşat ŞAKAR

Bu makalede, Rus dilinde alan teorisi açısından canlılık-cansızlık fonksiyonelsemantik alanı çalışmasının felsefi ve metodolojik gerekçeleri ele alınmaktadır. Çağdaş rus dilinde canlılık-cansızlık fonksiyonel-semantik alanı yeterince çalışılmamaktadır. Konunun çalışılmasında kaçınılmaz olarak metodolojik bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Canlılık-cansızlık fonksiyonel-semantik alanını incelemek için en önemli metodolojik problemler: 1) dile fonksiyonel yaklaşımı problemi, 2) dil materyallerini sistemsel tanımlama problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bakış açısından bakıldığında, biz canlılık-cansızlık fonksiyonel-semantik alanının, farklı dil seviyeleri birimleriyle oluşturulan karmaşık çok düzeyli bir sistem olduğunu ileri sürmekteyiz. Ayrıca, sistemin genel teorisinin en önemli fikirlerden biri sistem ve çevresi (yani, ilgili sistem ortamı) etkileşimi konumudur. Merkezinde her zaman morfoloji kategorisi yer alan fonksiyonelsemantik alan incelemesinde, sistem ve çevresi metodolojik ayrımını kullanmak gerekir.

Anahtar kelimeler: canlılık-cansızlık fonksiyonel-semantik alanı, sistem yaklaşımı, sistem ve çevre, alan teorisi, fonksiyonel dilbilgisi.