GELIR ADALETSIZLIĞININ SEBEPLERININ ARAŞTIRILMASI: AMPIRIK ANALIZ

Fatih Volkan AYYILDIZ

Çalışmanın amacı; veri setinde bulunan ülkelerin belirtilen yıllar arasında gelir eşitsizliğinin sebeplerini ölçmek olmuştur. Bu doğrultuda eşitsizliğin sebepleri araştırılması adına vergi, finans, büyüme gibi iktisadi değişkenlere yer verilirken nüfus gibi tanımsal değişkenlere de yer verilmiştir. Gelir eşitsizliğinin sebepleri uzun yıllardır araştırılsa da, tam olarak ilişkili olduğu değişkenlerle ilgili fikir ayrılıkları oluşmaktadır. Bu bağlamda, gelişmiş ülkeler, gelir adaletsizliği konusunda heterojenlik göstermekte olup, Norveç, İzlanda, Finlandiya, İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde 2012 yılı verilerine göre Gini endeksi 25 civarında seyretmektedir. Bu durum gelir dağılımının, GSYİH ile ilişkisi hakkında ön fikir sağlıyor olsa da, bu çalışma da dahil olmak üzere bazı ampirik analizler bu değişkenin anlamsız olduğundan bahsedilecektir. Bu durum ayrıca, Gini endeksi katsayısının birçok değişkenden etkilenen, neredeyse bölgesel ve kültürel bir yapı olduğuyla ilgili fikir oluşturmuştur. Çalışmada, Beyaz Rusya, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Gürcistan, Paraguay, Peru, Romanya, Rusya Federasyonu Tayland, Türkiye ülkelerine ve 2002-2014 yıllarına yer verilmiştir. Her ne kadar açıklayıcılık ilk ilgili ileri araştırmalar önem taşısa da, bu örneklemde de gelir vergileri, nüfus ve yabancı doğrudan yatırımlar gelir adaletsizliğini olumlu etkileyen değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gini Endeksi, Gelir Adaletsizliği, Gelir Adaletsizliği Nedenleri