CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE ORDU’DA EDEBİYAT ÇEVRELERİ VE ŞİİR

Salih OKUMUŞ

Ordu, kültür sanat hareketleri bakımından ülkemizin önemli şehirlerindendir. Başlangıçta Trabzon kültür ve edebiyat çevrelerinden beslenen şehir, Cumhuriyetten sonra zamanla kendi kimliğini bulur ve önemli şairler yetiştirir. Bu çalışmada, Cumhuriyetten sonra Ordu’da gelişen edebi çevreler ile bu çevrelerde yetişen şairler üzerinde durulacaktır. Bir nevi Cumhuriyet sonrası Ordu şehrinin şiir tarihi ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ordu, Edebiyat Çevresi, Dergicilik, Şiir, Şair.