TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET SALNÂMELERİNDE ORDU VİLAYETİ (1925-1927)

Hadiye YILMAZ

Bu çalışmada, “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnâmesi” adıyla 1926,1927 ve 1928 yılında Matbuat Müdiriyet-i Umumiyesi tarafından Osmanlıca üç cilt yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnâmelerinde Ordu vilayetinin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında yer alan tafsilatlı bilgilere yer verilmiştir. 1925-1927 yılları arasında Ordu’nun coğrafi yapısı, ziraai topraklar ve üretim, sanayi, ticaret, mülki âmir ve memurlar, umumi gelirler, nüfus, ormanlar, madenler, yollar, sıhhi durum, adli vakalar, okul ve cemiyetler ile gazeteler hakkında istatikî veriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ordu vilayeti, salnâme, ekonomi, sanayi, ticaret