SOSYAL MEDYANIN YABANCI TURİSTLERİN TÜRKİYE’Yİ TATİL DESTİNASYONU OLARAK TERCİH ETMELERİNE ETKİSİ

Şakir EŞİTTİ

Mehmet IŞIK

Sistematik iletişimin ilk adımı olan posta servisi, Pers İmparatorluğu tarafından milattan önce 550 yılında kurulmuş, bu tarihten günümüze kadar iletişimin araç ve ortamları, zaman içinde giderek gelişip, dönüşmüştür. Yirminci yüzyılın sonunda internetin icadı ve onun devamında geliştirilen sosyal medya gibi yeni iletişim teknolojilerinin etkisiyle tek yönlü iletişim yerini iki yönlü iletişime bırakmış, bu durum internet kullanıcılarının birbirleriyle etkileşimli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlamıştır. İnternet ve sosyal medyanın iletişim alanında yarattığı bu devrim, bireylerin ve toplumların günlük yaşamlarını olduğu kadar birçok iş sektörünü de derinden etkilemiştir. Bu sektörlerin başında turizm sektörü gelmektedir. Sosyal medya, turistlerin destinasyon seçimleri hakkında bilgi aramalarına ve konaklayacakları yerleri seçmelerine önemli imkanlar vermektedir. Günümüzde internet ve sosyal medya, turizm işletmelerinin hedef kitlelerine ulaşmaları açısından ve turistler tarafından konaklama destinasyonlarının tercih edilmesi bakımından da önemli bir kitle iletişim aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın temel amacı, Türkiye’yi tatil destinasyonu olarak seçen yabancı turistlerin karar alma süreçlerinde sosyal medyayı ne ölçüde kullandıklarını ve sosyal medyadan elde ettikleri bilgilerden ne yönde etkilendiklerini ampirik bir şekilde ortaya koymak, bu noktada turizm işlemelerine sosyal medyadaki imaj yönetimi hakkında bir takım önerilerde bulunmaktır. Bu doğrultuda çalışma, nicel tanımlayıcı bir çalışma olarak tasarlanmış, veriler anket tekniği kullanılarak toplanmış, elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Böylece yabancı turistlerin sosyal medyayı kullanım eğilimleriyle destinasyon seçimi öncesinde sosyal medyadan ne ölçüde etkilendikleri belirlenmiştir. Çalışmada, Türkiye’nin en çok turist alan illerinden olan İzmir ve İstanbul illeri araştırma evreni olarak belirlenmiş ve 390 yabancı turist ile anket yapılmıştır. Elde edilen verilere göre, sosyal medya kullanıcıları tatil destinasyonlarına karar vermeden önce sosyal medyayı kullanmakta ve tatil yerini ve konaklama işletmesini seçmeden önce gitmeyi düşündükleri yerler hakkında bu iletişim mecrası üzerinden bilgi toplamaktadırlar. Yabancı turistler sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmakta, sosyal medyadan elde ettikleri bilgilere göre tatil yerlerini ya da konaklamayı düşündükleri işletmeleri değiştirdikleri saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Ağlar, Turizm, Destinasyon Tercihi, Sosyal Medyanın Turizme Etkisi