BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI: FRANSA VE İNGİLTERE ÖRNEKLERİ

Ali APALI

Rıfat YILDIZ

XX. yy’ın ikinci yarısında Avrupa Birliği (AB)’nin kalkınma anlayışında değişiklikler meydana gelmiştir. Maddi refahın arttırılması, yoksullukla mücadele ve üretim faktörlerinin daha etkin şekilde kullanılması olarak tanımlanan ulusal kalkınma anlayışından uzaklaşılmaya başlanmış; bunun yerine bölge sorunlarını tespit edip, bu sorunları bölge potansiyelini kullanarak çözmeye çalışan bölgesel kalkınma anlayışı kabul görmeye başlamıştır. Bu sürecin doğal sonucu olarak Avrupa Birliği (AB)ülkeleri, bölgesel kalkınmayı sağlamak için bazı araçlar geliştirmişlerdir. Bu araçların en önemlilerinden biri, bölge sorunlarını, bölge kaynak ve potansiyellerini kullanarak çözmeyi hedefleyen, bunu yaparken kamu, özel ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği halinde olan “Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA)”dır.AB’ye üyelik sürecinde,tüm aday ülkelerin bölgesel dengesizliklere karşı mücadele edebilmeleri için, kalkınma ajanslarını kurmaları AB tarafından gerekli görülmekte ve desteklenmektedir.Bölgesel dengesizlikleri ortadan kaldırmak ya da minimum seviyeye indirmek maksadıyla kurulan bölgesel kalkınma ajansları, bu çalışmanın genel problem alanını oluşturmaktadır. Ayrıca AB ülkelerinden İngiltere’de bulunan North West Kalkınma Ajansı ve Fransa’da faaliyet gösteren Alsace Kalkınma Ajansı uygulamalarının sistematik olarak incelenmesi bölgesel kalkınma konusunda faaliyet gösteren veya yeni faaliyet gösterecek kalkınma ajanslarına katkı sağlamak, çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Alsace Kalkınma Ajansı, North West Kalkınma Ajansı