ÖĞRETMENLERİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUMLARI VE EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ –YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ

Refik BALAY

Ahmet KAYA

M. Nezir ÇEVİK

Bu araştırmada öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanımına yönelik öz - yeterlik inançları araştırılmıştır. Araştırma Siirt il merkezinde görevli 290 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak internete yönelik tutum ve eğitsel internet kullanım öz - yeterlik inanç ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyonu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin internete yönelik tutumlarında cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bunun yanında branş ve günlük internet kullanım süresi değişkenlerine bağlı olarak internete yönelik tutumlarında anlamlı bir fark bulunmuştur. Son olarak öğretmenlerin, eğitsel internet kullanım öz – yeterliği inançlarının cinsiyet, yaş, branş ve günlük internet kullanım süresi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: İnternet, İnternete yönelik tutum, Eğitsel internet öz – yeterlik inancı.