ZADİE SİMİTH’İN “BEYAZ DİŞLER” ADLI ESERİNDE ÜSLUP VE İŞLEVİN BİLEŞKESİ

Lena ZAMORSHCHIKOVA

Bu makale üslupsal bütünlük ve işlevleri yardımıyla kurgusal metin içinde kişilerin duyguları, tavırları, kişisel özellikleri ve dünya görüşleri açısından kişilerin karakter tahlilini araştırmayı öngörmektedir. Bileşke, karakter sunumunun üslupsal işlevlerini, tanımını, duygusal çağrışımlarını ve değerlendirmelerini içermekte ve kişilerin gözlerinden gerçekliğin görülmesi ve değerlendirilmesi açısından değerleri ve dünyaya bakış açılarının çözümlenmesi için okura yardımcı olacak etkili bir araç olabilir.

Anahtar kelimeler: Bileşke, üslupsal işlev, kişilerin değer sistemi, kişilerin dünya görüşü