TRABZON-ŞALPAZARI ÇEPNİLERİ İLE ÇUVAŞ TÜRKLERİNİN DOĞUM SONRASI ETRAFINDAKİ İNANIŞ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA DENEMESİ

Mustafa AÇA

Toplumların sosyolojik manada geçirdikleri değişimin tüm yönleriyle ortaya konulabilmesi bu topluma mensup insan topluluklarının inanış ve düşünüş biçimlerindeki değişimlerin ortaya konulması ile mümkün olabilecektir. Özellikle aynı tarihin bir parçası olup farklı coğrafi zeminlerde yaşayan toplulukların çeşitli etkenler karşısında geliştirdikleri reflekslerin keşfedilerek değerlendirilmesi bu yolda yapılan çalışmaların temel dayanağı olacaktır. Bu çalışmada XVI. yüzyıldan sonra Ruslar tarafından uygulanan asimilasyon politikalarıyla Hıristiyanlaştırılmaya çalışılan; ama eski inanç sistemlerini ciddi anlamda muhafaza eden Çuvaş Türkleri ile Trabzon-Şalpazarı Çepnilerinin doğum sonrası bazı inanış kalıpları ve törensel uygulamaları üzerinde karşılaştırmalı bir şekilde durularak Karadeniz’in güney ve kuzey taraflarından iki Türk topluluğunun doğum sonrası inanış ve uygulamaları arasındaki benzer ve farklı yönler tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Trabzon, Şalpazarı, Çepni, Çuvaş Türkleri, Doğum, Büyü