სიმპოზიუმის სექციები
ანთროპოლოგია
არქეოლოგია
დასავლური ენები და ლიტერატურა
სოციალური მეცნიერებები, გეოგრაფია
თანამედროვე თურქული ენები და ლიტერატურა
ენათმეცნიერება
პედაგოგიური მეცნიერებები
ეკონომიკა
ფილოსოფია 
ფინანსები
ჟურნალისტიკა და მას–მედია
საზოგადოებასთან ურთიერთობები
სამართალი
ეკონომიკა
დაწყებითი განათლება
უმაღლესი განათლება
ბიზნესი
გენდერი 
საზოგადოების მართვა
შედარებითი ლიტერატურა
ბიბლიოთეკათმცოდნეობა
ფინანსები
სამუზეუმო საქმე
სამუსიკო საქმე
საშუალო განათლებაში სოციალური მეცნიერებების სწავლება
საშუალო განათლებაში საბუნებისმეტყველო და მათემატიკურ მეცნიერებათა სწავლება
ფსიქოლოგია
კინოხელოვნება -TV
პოლიტიკური მეცნიერებები
სოციალური მომსახურება
სოციოლოგია
ფიზკულტურა და სპორტი
ისტორია
ტურიზმი
თურქული ენა და ლიტერატურა
თურქული ზეპირსიტყვიერება
თურქული ენის სწავლება 
საერთაშორისო ურთიერთობები
სოციალურ მეცნიერებათა სხვა სფეროები

სიმპოზიუმის სექციები

ანთროპოლოგია
არქეოლოგია
დასავლური ენები და ლიტერატურა
სოციალური მეცნიერებები, გეოგრაფია
თანამედროვე თურქული ენები და ლიტერატურა
ენათმეცნიერება
პედაგოგიური მეცნიერებები
ეკონომიკა
ფილოსოფია 
ფინანსები
ჟურნალისტიკა და მას–მედია
საზოგადოებასთან ურთიერთობები
სამართალი• ეკონომიკა
დაწყებითი განათლება
უმაღლესი განათლება
ბიზნესი
გენდერი 
საზოგადოების მართვა
შედარებითი ლიტერატურა
ბიბლიოთეკათმცოდნეობა
ფინანსები
სამუზეუმო საქმე
სამუსიკო საქმე
საშუალო განათლებაში სოციალური მეცნიერებების სწავლება
საშუალო განათლებაში საბუნებისმეტყველო და მათემატიკურ მეცნიერებათა სწავლება
ფსიქოლოგია• კინოხელოვნება -TV
პოლიტიკური მეცნიერებები
სოციალური მომსახურება
სოციოლოგია
ფიზკულტურა და სპორტი
ისტორია
ტურიზმი
თურქული ენა და ლიტერატურა
თურქული ზეპირსიტყვიერება
თურქული ენის სწავლება 
საერთაშორისო ურთიერთობები
სოციალურ მეცნიერებათა სხვა სფეროები