სტატიის გაფორმების წესი

 • სიმპოზიუმის სამუშაო ენებია –ქართული, თურქული, ინგლისური, რუსული. მონაწეილეებს შეუძლიათ  მოხსენებები/პოსტერები წარმოადგინოთ აღნუშნულ ენებზე.
 • სიმპოზიუმში მონაწილეობის მისაღებად დასაშვებია თეზისების ან სრული მოხსენების გადმოგზავნა. სრული მოხსენების გადმოგზავნის შემთხვევაში აუცილებელია მოხსენებას თან ერთვოდეს რეზიუმე მშობლიურ და ინგლისურ ენებზე.
 • რეზიუმე არ უნდა აღემატებოდეს 200–250 სიტყვას.
 • მოხსენებას, რომელსაც თან ახლავს რეზიუმეები, რეზიუმეს ბოლოს  უნდა ერთვოდეს არა ნაკლებ ხუთი საკვაძო სიტყვა.
 • გვერდები არ უნდა იყოს დანომრლი.
 • მოხსენებები ან თეზისები უნდა გადმოიგზავნოს მხოლოდ შემდეგ მისამართზე: sempozyumtiflis@gmail.com 
 • მოხსენების გვერდების რაოდენობა რეზიუმეების, რეკომენდაციების და დანართების ჩათვლით არ უნდა აღემატებოდეს 10 გვერდს.
 • მოხსენებების ფორმატი: 1,5 ინტერვალი; შრიფტი Times New Roman; ზომა 11; სქოლიოსა და მითითებების შრიფტის ზომა 10; მარცხნიდან 2,5 სმ შიგნით; მარჯვნიდან 2 სმ შიგნით; ზემოდან და ქვემოდან 3 სმ შიგნით.
 • ტექსტი სწორი, აბზაცები შორისის გარეშე, აბზაცი 1,25 სმ.
 • მითითებები APA ფორმატით.
 • (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/06/).
 • ტექსტის შიგნით მითითებები „გვარი, გამოცემის წელი: გვერდის მითითებით“ (მაგ. ილმაზი, 2009:18; ოლალი და თემური, 1989:33). სამზე მეტი ავტორის შემთხვევაში (ილმაზ და შემდეგ დანარჩენი ავტორების გვარები, 2009:45).

მოხსენებები და პოსტერების გაფორმებისას გასათვალისწინებელის შემდეგი ქვესათაურები:

 • შესავალი
 • კონცეპტუალური შეფასება/ლიტერატურის ცოდნა
 • მეთოდი (პრაქტიკული სამუშაოს შემთხვევაში)
 • შედეგები და რეკომენდაციები
 • ლიტერატურა