YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE FARSÇA ÖĞRETEN DERS KİTAPLARININ KÜLTÜREL AKTARIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Sara GÜL

elde etmek için sadece dilbilgisi yapılarını ve kelime dağarcığını öğrenmenin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. Yabancı dil öğrenimi yalnızca dilsel içeriği değil, aynı zamanda hedef dilin kültürel normlarını da içeren karmaşık bir süreçtir. Kültür ve dil arasındaki ayrılmaz ilişki, bir dilin kültürünü öğrenmeden, o dile hakim olmanın imkansız olduğunu ortaya koyar. Bu yüzden yabancı dil öğretiminde kullanılan ders kitapları öğrencilerin kültürel farkındalıklarını çoğaltarak, onların iletişim becerilerini geliştirmelidir. 

Bu çalışma yabancı bir dil olarak Türkçeyi ve Farsçayı öğreten ders kitapları aracılığıyla kültürel aktarımının değerlendirmesini amaçlamaktadır. Hitit Yabancılar için Türkçe 2 ve Farsi Language Learning 2 for Turkish ders kitaplarının kültürel aktarım açısından değerlendirilmesi, her ikisinin de kendi kültürlerini temsil eden unsurları içerdiğini ve ilgili kültürleri öğrencilere aktarmayı başardığını ortaya koymuştur. Ders kitaplarında mevcut olan konular özgün metinlerden ve gerçek yaşam alanlarından seçilerek hedef dilin kültürü hakkında gerçekleri yansıtmaktadır. Farsça öğrenim ders kitabında edebiyat konularına daha çok önem verilirken, Hitit ders kitabında çevre sorunlarının ön plana çıktığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Aktarım, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Farsça Öğretimi