KKTC’DE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE POLİS MEŞRUİYETİ VE POLİSLE İŞBİRLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Ali TEKİNER

Cem KAYABAŞI

Polis meşruiyeti ve polisle işbirliği kavramları son yirmi yıldır sıkça birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Vatandaşların, cinsiyet, yaş, gelir seviyesi gibi demografik özelliklerine göre polisle işbirliği ve polis meşruiyetine yönelik algılarının değişip değişmediği yapılan birçok çalışma ile araştırılmıştır. Ancak elde edilen sonuçlar tutarlı olmayıp farklılık göstermektedir. Bu çalışmada doktora tezi için 2017 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1000 vatandaşın katılımıyla nicel araştırma yöntemi, tarama türü ve anket tekniği ile gerçekleştirilen araştırma verileri kullanılmıştır. Anket, KKTC’nin başkent ve tüm ilçelerinde, nüfus oranlarına göre kotalı ve kolayda örnekleme teknikleri kullanılarak uygulanmıştır. Katılımcıların, cinsiyet, yaş grubu, medeni durum, eğitim seviyesi ve aylık gelir demografik değişkenlerine göre, polisle işbirliği ve Tankebe’nin yaklaşımına göre kabul edilen polis meşruiyeti faktörlerine ilişkin algı düzeyleri arasında farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Tankebe’nin yaklaşımına göre polis meşruiyeti prosedürel adaleti, dağılımdaki adalet, yasallık ve etkinlik faktörlerinden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda 65 ve üzerindeki yaş grubundaki vatandaşların, 25 – 34 yaş aralığındakilere göre polisle işbirliğine daha az istekli oldukları bulunmuştur. Diğer demografik faktörlere göre ise polisle işbirliğine yönelik istekliliğin anlamlı derecede bir farklılık göstermediği görülmüştür. İlkokul mezunları ile 2500 TL ve altında geliri olanların, diğer gruplardaki vatandaşlara oranla polis meşruiyeti faktörleri olan polisin prosedürel adaletine, dağılımdaki adaletine, etkinliğine ve yasallığına yönelik görüşlerinin daha olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların cinsiyet, yaş grubu ve medeni durumuna göre polis meşruiyeti faktörlerine ilişkin görüşleri arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Polis Meşruiyeti, Polisle İşbirliği, Meşruiyet Faktörleri, Demografik Faktörler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.