GÜRCİSTAN'DA VERGİ REFORMU VE EKONOMİK GELİŞME EĞİLİMLERİ

Roin TATESHVİLİ

Günümüzde bir ülkenin ekonomik gelişmesinin üretim ticarî ve malî kurumları olmadan gerçekleşmesinin imkânsız olması, bu araştırmanın güncel olduğunun bir göstergesidir.Küçük ölçekli girişimcilik, girişimciliğin diğer yapısal birimleriyle karşılaştırılınca kendisinin açık üstünlüğüyle birçok devletin ekonomik temelini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde küçük ve orta ölçekli girişimcilik hızla ilerliyor. İktidarlar, onu önemli ölçüde destekliyor çünkü küçük ve orta ölçekli girişimcilik, bir ülkenin ekonomisinin istikrarlı bir şekilde gelişmesinde esas olan orta direği oluşturur.Araştırmanın konusu, bu ülkenin gelişmesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve Gürcistan hükûmetinin yaptığı ekonomik ve vergi reformlarıdır. Araştırmanın amacı, Gürcistan’da vergi sisteminde gerçekleştirilen reformların neticeleri ve “Gürcistan’da Üret” adlı devlet programının küçük ve orta ölçekli girişimcilik üzerine tesirinin incelenmesidir. Aynı zamanda bu reformun, girişimcilik kültürünün gelişmesine, yeni işletmelerin kurulmasına, mevcut olan işletmelerin geliştirilmesine, küçük ve orta ölçekli girişimciliğin üretimdeki etkinliliğine ve bütün bunların gayrisafi millî hasılanın yükseliş hızına nasıl tesir ettiği incelemektir. Özel sektör tarafından yapılan yatırımlar bağlamında girişimci faaliyetlerin yaygınlaştırılması, ülke ekonomisini serbest hale getirmek, idari engelleri ve vergileri azaltmakla kamu hizmetlerini geliştirmek için gerekli analiz yapılmıştır. Gürcistan'daki küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme konusundaki nesnel bir ihtiyaç ile pratik amaçlar için öneriler geliştirilmiştir. Güçlü ve iyi gelişmiş küçük ve orta ölçekli girişimcilik sektörü, ihracat sahalari ve yeniliği büyük ölçüde destekleyip istihdamın ve yeni işyerleri açılma potansiyelinin artması yanında ülkenin refah düzeyinin yükselişinde de en önemli rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küçük işletmeler, Vergi Reformu, Devlet Programı, Ekonomik Büyüme, Bölgesel Kalkınma.