GÜZEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ZAMAN YÖNETİM BECERİLERİ

Demirali Yaşar ERGİN

Aylin BEYOĞLU

Öğretmenlerin zaman yönetim becerilerinin belirlenmesi, diğer mesleklerde olduğu gibi öğretmenlik mesleği için de önemlidir. Öğretmenlerin planlama, örgütleme, yönlendirme, koordine etme, denetleme, değerlendirme gibi bazı fonksiyonları kendi işleri ya da içinde bulundukları eğitim örgütlerinin işleri için uygulamaları zaman yönetimi açısından önemlidir. Mesleki zaman yönetimi becerileri elbette kişilerin yaşamdaki genel zaman yönetim beceri düzeyleri ile büyük ölçüde bağlantılıdır. Öğretmenlik mesleği, planlı olmayı, zamana iyi hükmetmeyi, zamanı verimli kullanmayı, olabildiğince zaman kaybettiricilerden uzak durmayı gerekli kılan bir meslektir. Bu nedenden dolayı, öğretmenlerin genel zaman yönetim becerilerinin belirlenmesi, onların bu konuda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Çalışmanın amacı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretmen adaylarının genel zaman yönetim becerilerinin 9 demografik bağımsız değişkene göre nasıl farklılaştığını saptamaktır. Bu çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tüm sınıflarındaki öğrencilerinden katılımcı toplam 141 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı Ergin, Ergin ve Demirkol (2018) tarafından hazırlanan “Genel Zaman Yönetimi Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4'lü derecelemeli 30 maddeden oluşmaktadır. Verilerin istatistiksel çözümlenmesinde t testi, varyans analizi ve farkın kaynağını saptamak amacıyla Post hoc analiz için LSD teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretmen adaylarının genel zaman yönetimi becerilerinin ortalama düzeyin biraz üzerinde olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: zaman yönetimi, öğretmen, eğitim fakültesi, yeterlik, beceri