XVI. YÜZYIL SONLARINDA SAMTSKHE-CAVAKHETİ KÖYLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI: SAKUNETİ KÖYÜ ÖRNEĞİ

Iasha BEKADZE

Sakuneti köyü 312 yıl (1266-1578) ve Samtskhe-Saatabago ise 250 yıl boyunca (1579- 1829) Osmanlı Devleti’nin Çıldır Eyâleti Ahıska Sancağı Azğur Nahiyesi’ne bağlı bulunmaktaydı. Günümüzde bu köy Gürcistân Cumhuriyeti Samtskhe-Cavakheti Bölgesi Akhaltsikh Belediyesi sınırları içerisindedir. Bu çalışmada, Sakuneti’nin etimolojisi, kısa tarihi, coğrafi konumu, nüfusu ve halkın dini mensubiyeti hakkında bilgiler verildikten sonra Hicrî 1003 (1595) tarihli TTD ve “Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân” tahrir defteri ışığında köyün ziraî yapısı ve köylülerin geçim durumları araştırılarak bazı tespitler yapılmıştır. Bu tarihte 17 haneli Sakuneti köyünün yaklaşık nüfusu 136’dır. Nüfusun çoğu gayrimüslimlerden ibarettir. Defter kayıtlarından yararlanarak, köy halkının bu dönemde geçiminin tarım ve hayvancılıkla sağladığını söylemek mümkündür. Tarımsal ürünler olarak buğday ve arpa ön sıraya çıkarken, bağcılık ve bahçecilik de yaygın olmuştur. Köyde küçükbaş hayvan ve arıcılık yetiştiriliciği tahrir defterinde görülmektedir. Ayrıca köyde teknik işletmelerden olan değirmenler de faaliyet göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Samtskhe-Cavakheti, Akhaltsikh Belediyesi, Çıldır Eyâleti, Ahıska Sancağı, Azğur Nahiyesi, Sakuneti.