KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE YOLLARINDAN BİRİ OLARAK SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Bülent KARA

Hacer ATEŞ

Toplumdaki gelir dağılımı eşitsizliğini önlemek, toplumsal huzuru sağlamak, yoksulluğun etkilerini azaltmak ve fırsat eşitliği sağlayabilmek adına önemli bir yere sahip olan sosyal güvenlik programlarındaki açıkların ortaya koyduğu eşitsizlikleri kapatma bazında alternatif bir önlem olarak sosyal yardım hizmetleri yaygınlaşmıştır. Gelişim ve değişimler zamanla ve toplumlara göre yoksul kesimlerde farklı ihtiyaçların doğmasına neden olmuş böylece bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik çeşitli önlemler alınmış, birtakım kurumlar oluşturulmuş ve hukuki düzenlemeler getirilmiştir. Yoksul kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir uygulama olan sosyal yardımlar ayni ve nakdi yardımları içermektedir. Yoksullukla mücadele yollarında kadınların erkeklerden daha fazla aktif rol oynamalarında birçok faktörün etkili olmasının yanı sıra “toplumsal cinsiyet rolleri” nin yüklediği meşrulaştırmanın büyük etkisi yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Hane içi incelemeye tabi tutularak yapılan yardımlarla kadının yoksulluğunun ayırt ediciliği görülmemekte ve kadın mağduriyetini ailedeki diğer fertlerin yoksunluklarını yok edememe gafletiyle ağırlaştırırken, daha fazla sorumluluk alan ve mücadeleye girişen taraf olarak “Yoksulluğun Kadınsılaşması” şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Yerel düzeydeki sosyal hizmet ve yardımların merkezi yardımlara göre daha etkili olması yerel yönetimlerin sosyal yardım konusunda aktif rol oynamalarında etkili olduğundan hareketle Adana Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım biriminin faaliyetleri arasında kadınların yeri bu çalışmanın konusu olmuştur. Alt yapısının ne derece sağlam olduğu ve sonuçlarının ne derece takip edilip etkili olduğu tartışma konusu ola1 n sosyal yardım faaliyetleri toplumsal huzura etki edebilecek gelir dağılımındaki adaletsizliklerin yol açtığı bozulmaların önlemesi konusunda emniyet görevindedir.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Sosyal yardım, sosyal hizmet, yoksulluğun kadınsılaşması, sosyal güvenlik, gelir dağılımı, toplumsal cinsiyet.