TURİZM DESTİNASYONU OLARAK GELİBOLU YARIMADASI GZFT (SWOT) ANALİZİ

Mustafa BOZ

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; literatür taranarak Gelibolu Yarımadası’nın tarihi ve turistik değerleri incelenmiş, ilgili bazı bilimsel çalışmalara yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmını oluşturan, ikinci bölümde, nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi yöntemi ve beyin fırtınası tekniği kullanılarak, turizm destinasyonu olarak Gelibolu Yarımadasının, GZFT (SWOT) analizi yapılmış, çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gelibolu yarımadası, Savaş alanları turizmi, SWOT analizi,