KÜLTÜREL DAMARLARIMIZDAN AKAN MELODİLER

Botır Matyakubov

Makalede Azeri ve Özbek (Özellikle Harezm) destanların musiki özellikleri incelenmiştir. Makalede ayrıca aşıkların ve bahşilerin kadim, bileşik ve zengin sanatı tetkik edilmiştir. Her iki sanat arasındaki bağlantı ve destansal melodiler üzerinde durulmuştur. Halk ozanların sanatı Türklerin çok eski köklerine dayanır. Poetik tarzında olan irticalen söylemeye dayalı ozan sanatı yaratıcı ozan olarak kabul edilmiştir. Ozanlar ve Bahşılar Türkü söyleyerek, vatan sevgisine terennüm ederek, kutsal ruhani zenginlikleri taşıyarak, insan perverlik göstererek, sadık kalarak, sanatın asıl anlamı olarak hayat felsefesini sergileyerek dedelerimizin ruhlarını besliyorlardı ve üstün ruhani felsefeye şekil veriyorlardı.

Anahtar Kelimeler: Destan, ozan, aşık, bahşi, saz, tar, parda, nama, musiki özellikler, destan melodisi.