KÖPRÜLÜZADE FAZIL AHMET PAŞA’NIN BANİ KİŞİLİĞİ

Sultan Murat TOPÇU

Bu çalışmada; Köprülü ailesi üyelerinden Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa’nm (H. 1045 M. 1635-36/26 Şaban 1087-3 Kasım 1676 ) İmparatorluk toprakları içerisinde girişmiş olduğu imar faaliyetleri irdelenmiştir. Vakfiye ve arşiv belgelerinden hareketle paşanın imar faaliyetinde bulunduğu bölgeler tespit edilmiştir. Yapılan alan araştırmaları ile de bu yapılardan ne kadarının günümüze ulaştığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada paşanm yapı yaptıracağı bölgelerde nelere dikkat ettiği ve bu bölgelerin özelliklerine göre ne tip yapılar yaptırdığı üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Köprülüler, Köprülü Mehmet Paşa, Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa, Bani, Osmanlı