İBRANİ HARFLİ TÜRKÇE METİNLERİN TRANSKRİPSİYONUNA DÖNÜK BAZI TESPİT VE ÖNERİLER

Fatih ŞAYHAN

Kültürler arası etkileşimde dil ve dilin kaydedildiği yazı malzemesi farklı formlarıyla bir kültürden başka bir kültüre nüfuz etmiştir. İbrani alfabesi de bir inanç sisteminin etkisiyle Museviliğin Karaizm mezhebine mensup Karay Türkleri tarafından kullanılmıştır. Yazılı metinlerin eksikliğinden dolayı İbrani harfli Türkçe metinlerin transkripsiyonuna yönelik çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu makalede, İbrani harfli Türkçe metinlerin transkripsiyonuna yönelik bazı tespit ve önerilerin bilim âlemince tartışmaya açılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Musevilik, Hazar Kağanlığı, Karay Türkleri, Karaizm, İbrani Alfabesi, Dubinskiy.