DEĞİŞİM SÜRECİNDE TÜRK AİLE YAPISI VE DİN PARADİGMATİKANLAM VE İŞLEVFARKLILAŞMASI

Celaleddin ÇELİK

Bu makalede aile sorunu sosyolojinin kuramsal yaklaşımlarında ele alınarak, Türk aile yapısının sosyokültürel temelleri ortaya konmuştur. Toplumsal değişim sürecinde Türk ailesinin yapısal özelliklerinde ortaya çıkan farklılaşmalar üzerinde durulmuştur. Özellikle aile içi ilişkilerde tutum ve davranış değişimleri tespit edilmiş, dini hayattaki yansımaları vurgulanmıştır. Modernleşme sürecinde aile kurumu en çok aile içi ilişkiler bakımından etkilenmiştir. Aile içi ilişkilerde dinin toplumsal etkisi zayıflarken, bireysel algı ve yorumların konusu olmaya başladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Aile, Modernleşme, Sekülerleşme, Dini Hayat, Din Sosyolojisi