AKKAYA BARAJI ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN DAYANIŞMA HAKKI OLARAK SORGULANMASI: NİÇEK

Bülent KARA

İkinci dünya savaşı sonrasında ortaya atılan ve Üçüncü Kuşak Haklar olarak ifade edilen çevre hakkı önemi giderek artan bir seyir takip etmektedir. Çevre hakkı ve insanlığın ortak mirasından yararlanma hakkı gibi konular insanoğlunun tek başma üstesinden geleceği sorunlar olmaktan çıkmış insanlığın ortak sorunu haline gelmiştir. Üçüncü Kuşak Haklan doğuran nedenlerin başmda bilimsel ve teknik ilerlemenin yarattığı sorunlar gelmektedir. Bu sorunların çözümü belli bir topluluk halinde yaşam anlayışını geliştirmiş toplu yaşamayı zorunlu kılmaktadır. Dayanışma hakları çözüm önerilerinin olmazsa olmazı olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha insancıl bir toplum düşüncesinin yaratılması bu hakların gelişimiyle mümkün olacaktır. Devletin tek başma bu hakları yerine getirmesi mümkün gözükmemekte çözüm bireylerin ve oluşturdukları örgütsel yapıların devreye girmesiyle mümkün görünmektedir. Bu makalede adma sivil toplum kuruluşları (STK) denilen sivil örgütlenmeler ile Niğde Üniversitesi yerleşkesinin de içinde bulunduğu Akkaya Barajı çevre sorunları ve çevre haklan konusunda NİÇEK**, sorunların tespiti ve çözüm önerileri analiz edilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çevre hakkı, çevre sorunlan, dayanışma, sivil toplum