OSMANLI DEVLETİ’NİN KUZEY KAFKASYA SİYASETİ: ÇERKESLERDEN BAĞLILIK SENEDİ ALINMASI

Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI

Osmanlı Devleti, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan sonra Kuzey Kafkasya’ya eskisinden daha fazla eğilmeye ve burada yaşayan Çerkeş ve Abazalarla işbirliği yapmaya karar vermiştir. Bunun nedeni ise Rusya’nın Karadeniz’e çıkması, Kefe gibi limanlan kaybetmesi ve Kınm’m Hanlığı’na aynı antlaşma gereği bağımsızlık statüsü verilmesidir.
Bu çalışmada amacım Çerkeş ve Abazalarla irtibat kurmak ve bölgede Osmanlı Devleti’nin otoritesini geliştirmek için devletin genel politikalarım ortaya koyduktan sonra Soğucak ve Anapa muhafızlannın nasıl politikalar uyguladıklannı incelemektir. Genelden hareketle özelde Soğucak ve Anapa muhafızlannın Çerkeş ve Abazalardan bağlılık yemini ve senedi almalannı ele alarak, bunu bölgedeki Osmanlı hakimiyeti açısından değerlendirmek olacaktır.